VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ UŽITKOVÝCH VOZŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování krátkodobých pronájmů užitkových vozů (dále jen „VOP“) vydává společnost Kakadoo s.r.o., IČ 14033224, se sídlem Dělnická 776/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 317826 (dále jen „Pronajímatel“). Tyto VOP upravují základní práva a povinnosti Pronajímatele a jeho zákazníků (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“ a společně s Pronajímatelem dále jen „Strany“) vznikající při a související se smlouvou uzavřenou mezi Pronajímatelem a Uživatelem o krátkodobém pronájmu užitkového vozu (dále jen „Služba“) a tvoří její nedílnou součást.
 2. Přijetím těchto VOP Uživatel výslovně (i) souhlasí s níže uvedenými podmínkami; (ii) prohlašuje, že tyto VOP vyjadřují jeho skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že jsou mu dostatečně srozumitelná a (iii) vyjadřuje svoji vůli využívat Službu v souladu s těmito VOP.
 3. Poskytování Služby je podmíněno uzavřením Smlouvy prostřednictvím aplikace Kakadoo dle těchto VOP.
 4. Tyto VOP tvoří úplnou dohodu mezi Stranami o rezervaci Vozidla Uživatelem prostřednictvím aplikace a o využívání Služby.
 5. Přílohou těchto VOP jsou (i) zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) a (ii) ceník služeb a dalších poplatků (dále jen „Ceník“). Přijetím těchto VOP Uživatel výslovně prohlašuje, že se se Zásadami a Ceníkem seznámil.
II. DEFINICE POJMŮ
 1. Pojmy uvedené v těchto VOP mají následující význam:
  • Žadatel je fyzická nebo právnická osoba, která chce využívat Službu a která se ještě neregistrovala do Aplikace;
  • Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, (i) která se registrovala do Aplikace, (ii) které Pronajímatel poskytuje Služby, (iii) která splňuje požadavky uvedené v těchto VOP a v platných právních předpisech pro používání a řízení Vozidel, (iv) která akceptovala tyto VOP a Zásady a (v) která byla ověřena Pronajímatelem, není-li v těchto VOP dále stanoveno jinak;
  • Oprávněná osoba je osoba jednající za Uživatele v případě, že Uživatelem je právnická osoba;
  • Strany jsou Pronajímatel a Uživatel;
  • Aplikace je webová aplikace, která umožňuje přístup na digitální platformu Pronajímatele, do níž je možné se přihlásit jako Uživatel a spravovat rezervace Vozidel;
  • Služba je krátkodobý pronájem Vozidla poskytovaný Pronajímatelem;
  • Vozidlo je užitkový vůz, jehož krátkodobý pronájem je předmětem Služeb Pronajímatele;
  • Rámcová smlouva je právní vztah mezi Pronajímatelem a Uživatelem, (i) dle něhož Pronajímatel poskytuje Uživateli Službu, (ii) který se řídí těmito VOP a (iii) který vznikl distančním způsobem, a to prostřednictvím Aplikace;
  • Dílčí smlouva je smlouva uzavřená mezi Pronajímatelem a Uživatelem na základě Rámcové smlouvy;
  • OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
  • Obsah je Aplikace včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i databází tvořících její obsah;
  • Řidičské oprávnění je oficiální platný doklad umožňující Uživateli řídit Vozidla. Za platné řidičské oprávnění se v České republice považují doklady: (i) vystavené v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky; (ii) vystavené v členských státech Evropské unie v souladu s právními předpisy EU; (iii) vystavené v jiných státech, které jsou dle platných právních předpisů České republiky uznávány v České republice za platné pro účely řízení; a (iv) platné mezinárodní řidičské průkazy zároveň s národními řidičskými průkazy, které jsou dle platných právních předpisů České republiky uznávány v České republice za platné pro účely řízení;
  • Rezervace je úkon Uživatele týkající se konkrétního Vozidla, jímž Uživatel vyjadřuje svou vůli používat Vozidlo v rámci Služby;
  • Pronájem je jednotlivé použití Vozidla v rámci Služeb v souladu s těmito VOP; Pronájem se může uskutečnit pouze v případě uzavření Dílčí smlouvy.
  • Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem.
III. INFORMACE
 1. E-mailová adresa Pronajímatele: info@kakadoo.cz.
 2. Telefonické spojení na zákaznickou podporu Pronajímatele: +420 733 234 600.
 3. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím e-mailu, Aplikace nebo telefonicky, a to výhradně v českém jazyce.
 4. Informace budou Uživateli poskytnuty v časech odpovídajících povaze poskytované informace, a to prostřednictvím e-mailu či Aplikace.
 5. Činnost Pronajímatele podléhá kontrole a dozoru státních orgánů České republiky, zejména České obchodní inspekci, živnostenským úřadům a Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s právními předpisy upravujícími jejich působnost a pravomoci je možné obrátit se na výše uvedené státní orgány ČR s návrhy, podněty, námitkami a/nebo stížnostmi na jednání Pronajímatele v jimi svěřené dohledové a kontrolní působnosti.
 6. Rámcová smlouva se archivuje elektronicky a není přístupná třetím stranám.
 7. Rámcovou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
IV. APLIKACE
 1. Pronajímatel provozuje Aplikaci, jejichž prostřednictvím je Uživatelům umožňováno používání Služeb.
 2. Pronajímatel může určit podporovaný software potřebný pro přístup do Aplikace.
 3. Prostřednictvím Aplikace si Žadatel může zarezervovat Vozidlo a nahrát vlastní doklady.
 4. Přístup do Aplikace je umožněn na základě zadání unikátního uživatelského jména a hesla. Utajení uživatelského jména a hesla je výlučnou odpovědností samotného Žadatele/Uživatele. Žadatel/Uživatel současně nese výlučnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na Vozidlech nebo třetím stranám v důsledku ztráty nebo předání výše uvedených informací, tj. uživatelského jména či hesla, třetím osobám.
 5. Žadatel/Uživatel je povinen neprodleně informovat Pronajímatele o tom, že k jeho účtu v Aplikaci nebo samotnému zařízení, jehož prostřednictvím Žadatel/Uživatel vstupuje do Aplikace, získá přístup třetí osoba, která zasáhne do důvěrných informací Žadatele/Uživatele a Žadatel/Uživatel nebude moci změnit heslo, aby zajistil bezpečnost přístupu ze strany třetích osob. Na žádost Žadatele/Uživatele může Pronajímatel deaktivovat účet Žadatele/Uživatele nebo změnit heslo Žadatele/Uživatele.
 6. Aplikaci nesmí užívat Žadatel/Uživatel, (i) který je mladší 18 let; (ii) kterému byl dříve zablokován účet z důvodu porušení podmínek Rámcové smlouvy nebo těchto VOP; nebo (iii) kterému užívání Aplikace či Služeb zakazují příslušné právní předpisy.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem měnit či upravovat Aplikaci, a to i bez udání důvodů, s čímž Žadatel/Uživatel užíváním Aplikace výslovně souhlasí.
 8. Při užívání Aplikace je Žadatel/Uživatel povinen:
  • neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl Aplikaci jakýmkoliv způsobem poškodit nebo ztížit nebo znemožnit její provoz, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Žadatele/Uživatele;
  • nenahrávat či prostřednictvím Aplikace nešířit a nesdílet jakýkoli škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či počítače v majetku Pronajímatele či jakékoliv třetí osoby;
  • nenahrávat na Aplikaci škodlivý, zavádějící, diskriminační, podvodný, násilný či jinak protiprávní obsah, nebo obsah porušující práva třetích osob;
  • nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, jejich vzhled, celistvost či dostupnost a/nebo Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci nebo Obsah, účty dalších Žadatelů, Uživatelů či administrátorské účty Pronajímatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;
  • nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke Službě či Obsahu, k jiným účtům a dalším počítačovým systémům, které nebyly záměrně poskytnuty Pronajímatelem;
  • neshromažďovat Obsah a další data z Aplikace automatizovanými prostředky bez souhlasu Pronajímatele;
  • nezískávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších Žadatelích/Uživatelích.
 9. Žadatel/Uživatel využívá Aplikaci a její Obsah na vlastní riziko, není-li v těchto VOP dále výslovně stanoveno jinak.
 10. Pronajímatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace. V případech nedostupnosti Aplikace Pronajímatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Aplikaci a/nebo nemožnosti využívání jejího Obsahu.
 11. Pronajímatel neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Žadatelům/Uživatelům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s užíváním Aplikace a jejího Obsahu, změnou Obsahu či Aplikace, resp. které by mohly vzniknout či vznikly na zařízení, jehož prostřednictvím se Žadatel/Uživatel snažil do Aplikace vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 12. Žadatel/Uživatel se zavazuje, že při užívání Aplikace se bude řídit účinnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito VOP, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Pronajímatele ani ostatních Žadatelů/Uživatelů.
 13. Pronajímatel je kdykoliv oprávněn zrušit oprávnění Žadatele/Uživatele k používání Aplikace, pokud Žadatel/Uživatel užívá Aplikaci v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušuje tyto VOP.
 14. Za účelem zajištění bezpečnosti Aplikace jsou v rámci Aplikace a jejím prostřednictvím poskytovaných Služeb zavedeny standardně využívané a přiměřené bezpečnostní prvky. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky.
 15. Pokud je to technicky možné, jsou (i) veškeré přenosy dat v rámci Aplikace šifrované prostřednictvím SSL/TLS; (ii) veškeré nahrané soubory v rámci Aplikace šifrované prostřednictvím SSE-S3; a (iii) veškerá uložená data v rámci Aplikace šifrovaná prostřednictvím SSL.
V. LICENCE
 1. Obsah je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv a práv na ochranu obchodních jmen.
 2. Pronajímatel je oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k Aplikaci a je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu.
 3. Jakékoliv použití Obsahu bez souhlasu Pronajímatele dle odst. 2 tohoto článku VOP může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Pronajímateli, případně uplatnění jiných práv ze strany Pronajímatele vyplývajících z právních předpisů.
 4. Licence Žadatele/Uživatele k užívání Obsahu je bezúplatná, nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Rámcové smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.
 5. Žadatel/Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupnit Obsah třetím osobám.
 6. Žadatel/Uživatel je povinen používat Aplikaci a Obsah pouze pro osobní a nekomerční účely.
VI. REGISTRACE A VZNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY
 1. K užívání Služeb musí každý Žadatel zažádat o registraci v Aplikaci a Pronajímatel musí tuto žádost potvrdit a registraci ověřit.
 2. V případě, že Žadatelem je fyzická osoba, musí Žadatel (i) vyplnit všechny údaje označené jako povinné, (ii) nahrát sken nebo čitelnou fotografii svého platného občanského průkazu a Řidičského oprávnění, (iii) nahrát svoji aktuální fotografii (aktuální fotografii svého obličeje), (iv) vyjádřit svůj souhlas s těmito VOP a (v) potvrdit, že se seznámil se Zásadami a Ceníkem.
 3. V případě, že Žadatelem je právnická osoba, musí Oprávněná osoba (i) vyplnit všechny údaje označené jako povinné, (ii) nahrát sken nebo čitelnou fotografii svého platného občanského průkazu a Řidičského oprávnění, (iii) nahrát svoji aktuální fotografii (aktuální fotografii svého obličeje), (iv) vyjádřit jménem Žadatele souhlas s těmito VOP, (v) jménem Žadatele potvrdit, že se seznámil s Ceníkem a (vi) prohlásit, že je oprávněna jednat za právnickou osobu, jejíž údaje vyplnila, a v případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, si je vědoma své povinnosti uhradit Pronajímateli smluvní pokutu dle ustanovení čl. XV. odst. 1 těchto VOP.
 4. Všechny poskytnuté informace a doklady musí být správné, čitelné a úplné.
 5. Po vyplnění a naskenování všech potřebných informací a dokladů dle odst. 2 nebo odst. 3 tohoto článku VOP obdrží Žadatel na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti o registraci, potvrzení žádosti o registraci.
 6. Pronajímatel si vyhrazuje právo zamítnout registraci Žadatele, pokud Pronajímatel bude mít důvodné podezření, že při registraci došlo k porušení, podvodu nebo krádeži identity Žadatele. Pronajímatel si dále vyhrazuje právo zamítnout registraci Žadatele v případě existence jakéhokoliv dluhu Žadatele.
 7. Registrace se považuje za dokončenou v okamžiku, kdy Žadatel obdrží na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti o registraci, potvrzení o ověření registrace a o úspěšné registraci Žadatele do Aplikace.
 8. Rámcová smlouva se uzavírá okamžikem potvrzení o ověření registrace a o úspěšné registraci Žadatele do Aplikace.
 9. Pokud po úspěšné registraci Uživatele do Aplikace pozbude Uživatel nebo Oprávněná osoba Řidičského oprávnění nebo Uživateli nebo Oprávněné osobě bude vysloven pravomocně zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je Uživatel povinen o této skutečnosti informovat Pronajímatele a dokud budou tyto okolnosti trvat, nesmí takový Uživatel Služby využívat. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn deaktivovat Službu a zablokovat registraci Uživatele. V případě porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty tohoto odstavce nese Uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody způsobené Pronajímateli nebo třetím osobám v důsledku jednání Uživatele. Jakmile Uživatel nebo Oprávněná osoba nabude Řidičského oprávnění a/nebo jakmile uplyne doba, na kterou byl Uživateli nebo Oprávněné osobě vysloven pravomocně zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, může Uživatel nebo Oprávněná osoba Pronajímateli znovu předložit své Řidičské oprávnění a požádat Pronajímatele o odblokování registrace a o aktivaci Služby.
 10. V průběhu registračního procesu se Žadateli/Uživateli vygenerují informace pro přístup do účtu Uživatele (uživatelské jméno a heslo).
 11. V případě, že Uživatel chce změnit nebo vymazat jakékoliv osobní údaje uvedené při registraci, musí Uživatel dodržet postup dle Zásad. Uživatel souhlasí s tím, že vymazání údajů souvisejících s Řidičským oprávněním povede automaticky k ukončení registrace ke Službě a že i tak mohou být některé osobní údaje Uživatele zpracovány ke konkrétním účelům v souladu se Zásadami.
 12. Uživatel je povinen aktualizovat informace uvedené na účtu Uživatele, a to zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební údaje. V případě, že Uživatel svou povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce poruší, je Pronajímatel oprávněn účet Uživatele dočasně zablokovat, a to do té doby, než Uživatel předmětné údaje aktualizuje.
 13. Použití falešných dokladů nebo dokladů, které v okamžiku registrace ke Službě neodpovídají Uživateli, bude považováno za závažné porušení těchto VOP, které povede ke zrušení účtu Uživatele. Použití falešných dokladů bude nahlášeno příslušným státním orgánům České republiky.
 14. Pronajímatel si vyhrazuje právo požádat Uživatele o předložení originálu či úředně ověřených kopií dokladů (občanského průkazu a Řidičského oprávnění) v případě, že takový postup bude nezbytný za účelem kontroly jejich platnosti.
 15. Pronajímatel si dále vyhrazuje právo požádat Oprávněnou osobu o předložení dokladů prokazujících oprávnění Oprávněné osoby jednat za Uživatele.
VII. REZERVACE A VZNIK DÍLČÍ SMLOUVY
 1. Uživatel vidí všechna dostupná Vozidla s jejich technickým popisem v Aplikaci.
 2. Pro výběr konkrétního Vozidla k Rezervaci v Aplikaci Uživateli slouží filtrační kritérium, a to datum, resp. období, v jehož rámci by měl Uživatel zájem o Rezervaci Vozidla.
 3. Uživatel si může zažádat o Rezervaci kteréhokoliv dostupného Vozidla.
 4. Uživatel si následně vybere preferovaný způsob platby, tj. buď (i) platbu převodem z účtu nebo (ii) platbu kreditní nebo debetní kartou.
 5. Platba převodem z účtu
  1. Po výběru platby převodem z účtu obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele, instrukce k uhrazení ceny Služby nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání žádosti o Rezervaci Vozidla.
  2. Po odeslání platby na účet Pronajímatele dle odst. 5 bodu 5.1. tohoto článku VOP obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele, potvrzení o zaplacení a o úspěšné Rezervaci Vozidla.
  3. Nedojde-li k úhradě ceny Služby dle odst. 5 tohoto článku VOP, tj. nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání žádosti o Rezervaci Vozidla, dochází k automatickému zrušení žádosti Uživatele o Rezervaci Vozidla.
 6. Platba kreditní nebo debetní kartou
  1. Po výběru platby kreditní nebo debetní kartou je Uživatel přesměrován na platební bránu GoPay, kde vyplní údaje o kreditní nebo debetní kartě určené k úhradě ceny Služby.
  2. Po úspěšném provedení platby kreditní nebo debetní kartou je Uživatel přesměrován zpět na Aplikaci a na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele, obdrží potvrzení o zaplacení a o úspěšné Rezervaci Vozidla.
  3. Nedojde-li k úhradě ceny Služby kreditní nebo debetní kartou v důsledku jednání Uživatele (např. vrátí se z platební brány GoPay, zavře okno s platební bránou GoPay nebo v platební bránou GoPay stanoveném časovém limitu nevyplní údaje potřebné k provedení úhrady ceny Služby), dochází k automatickému zrušení žádosti Uživatele o Rezervaci Vozidla.
  4. Nedojde-li k úhradě ceny Služby kreditní nebo debetní kartou v důsledku chyby platební brány GoPay (např. nedostatečné finanční prostředky Uživatele na kreditní nebo debetní kartě nebo chybně vyplněné údaje o kreditní nebo debetní kartě Uživatele), je Uživatel informován o neprovedené/„nevydařené“ úhradě ceny Služby. Uživatel se následně může vrátit na platební bránu GoPay a platbu opakovat.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zamítnout žádost Uživatele o Rezervaci, pokud (i) poskytovatel kreditní nebo debetní karty zamítne údaje a/nebo realizaci platby, (ii) Uživatel není držitelem kreditní nebo debetní karty, (iii) vyvstanou jiné pochybnosti ohledně pravosti kreditní nebo debetní karty a/nebo (iv) Pronajímatel bude mít důvodné podezření, že při Rezervaci došlo k porušení, podvodu nebo krádeži identity Uživatele.
 8. Dílčí smlouva se uzavírá okamžikem odeslání potvrzení o zaplacení a o úspěšné Rezervaci Vozidla na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou na účtu Uživatele, a to na dobu trvání Pronájmu.
 9. V případě, že Uživatelem rezervované Vozidlo je ze strany předchozího Uživatele vráceno poškozené, znečištěné či z jiného důvodu nepojízdné a Pronajímatel není schopen tyto vady odstranit do okamžiku zahájení Pronájmu, osloví Pronajímatel Uživatele na telefonním čísle, uvedeném v žádosti o Rezervaci Vozidla, s nabídkou rezervace (i) jiného Vozidla obdobného tomu, které bylo Uživatelem rezervováno; a/nebo (ii) Uživatelem rezervovaného Vozidla v jiném období (po odstranění znečištění, poškození či jiných důvodů nepojízdnosti Uživatelem rezervovaného Vozidla) (dále jen „Nabídka“).
 10. V případě, že Uživatel přijme Nabídku Pronajímatele dle odst. 9 tohoto článku VOP, dojde ke změně uzavřené Dílčí smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím přijaté Nabídce.
 11. V případě, že Uživatel nepřijme Nabídku Pronajímatele dle odst. 9 tohoto článku VOP, je Pronajímatel oprávněn vypovědět Dílčí smlouvu bez výpovědní doby. Výpověď Dílčí smlouvy obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele.
 12. Uživatel je oprávněn Rezervaci Vozidla stornovat telefonicky prostřednictvím zákaznické podpory Pronajímatele kdykoliv přede dnem započetí Pronájmu, a to i bez udání důvodů. Při využití práva stornovat rezervaci Vozidla dle předchozí věty tohoto odstavce se Uživatel zavazuje uhradit Pronajímateli storno poplatek dle platného Ceníku.
 13. Vozidlo lze používat pouze na základě předchozí provedené Rezervace přes Aplikaci a uzavření Dílčí smlouvy.
 14. Cena Služeb poskytnutých na základě Dílčí smlouvy i jiné poplatky jsou uvedeny v Ceníku.
VIII. VYUŽITÍ SLUŽBY
 1. V den předcházející dni zahájení Pronájmu (předpokládaným začátkem využívání rezervovaného Vozidla) obdrží Uživatel na e-mailovou adresu/telefonní číslo, uvedenou/uvedené na účtu Uživatele, (i) přesnou polohu rezervovaného Vozidla; a (ii) osobní identifikační číslo (PIN) k odemčení rezervovaného Vozidla.
 2. Před jízdou je Uživatel povinen zkontrolovat (i) způsobilost Vozidla k provozu, tj. neexistenci nebezpečných závad, které by vzhledem ke své povaze nebo rozsahu mohly zvyšovat ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (např. nedostatečná hloubka dezénu pneumatik Vozidla, tj. sjeté pneumatiky, aj.); (ii) stávající stav Vozidla (čistý zevnějšek i vnitřek Vozidla, neexistence poškození Vozidla zvenku i zevnitř); (iii) jeho vybavení (plná nádrž, stav kontrolek aj.); a (iv) přítomnost dokladů ve Vozidle (zejména osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz, a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. zelená karta).
 3. Bude-li mít Vozidlo závadu, nebude-li správně fungovat, bude-li znečištěné, nebude-li nádrž Vozidla plná, nebudou-li ve Vozidle přítomny nutné doklady od Vozidla (osvědčení o registraci vozidla a/nebo doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) apod., je Uživatel povinen tuto skutečnost nahlásit na zákaznickou podporu Pronajímatele. V případě porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty tohoto odstavce nese Uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody způsobené Pronajímateli nebo třetím osobám v důsledku jednání Uživatele. Pokud Uživatel nenahlásí žádný z výše uvedených stavů a začne Vozidlo používat, platí, že Vozidlo bylo při převzetí Uživatelem bez závad a plně způsobilé a Uživatel nese odpovědnost za odlišný stav.
 4. Uživatel je povinen dodržovat platné právní předpisy upravující pravidla provozu na pozemních komunikacích, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Uživatel odpovídá za přestupky spáchané Vozidlem po dobu Pronájmu.
 5. Uživatel je povinen mít u sebe své platné Řidičské oprávnění shodné s Řidičským oprávněním uvedeným na účtu Uživatele.
 6. Po odemčení Vozidla přebírá Uživatel za Vozidlo odpovědnost.
 7. Poslední den Pronájmu obdrží Uživatel na e-mailovou adresu uvedenou na účtu Uživatele (i) instrukce pro vrácení Vozidla a (ii) formulář o vrácení Vozidla. Uživatel je povinen vrátit Vozidlo včas a v bezvadném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vrácené Vozidlo musí být bez zjevných závad, znečištění a jiných vad, které by mohly zabránit dalšímu Uživateli v jeho řádném použití. Pokud Uživatel vrátí Vozidlo ve znečištěném stavu, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s vyčištěním Vozidla a související manipulační poplatky dle platného Ceníku.
 8. Při vracení Vozidla je Uživatel povinen zejména (i) zaparkovat Vozidlo na původním místě, tj. na místě, kde Uživatel Vozidlo přebral, a s plnou nádrží; (ii) Vozidlo nafotit, a to zvenku z každé strany jednou (celkem tedy čtyřikrát) a dále vnitřek kabiny Vozidla jednou, přístrojovou desku při zapnutém motoru jednou a vnitřek korby Vozidla jednou; (iii) prostřednictvím Aplikace odeslat Pronajímateli vyplněný formulář o vrácení Vozidla; a (iv) zkontrolovat krabičku na klíče od Vozidla, klíče zde uložit a Vozidlo uzamknout. Odesláním formuláře o vrácení Vozidla, uložením klíčů a uzavřením krabičky na klíče se ukončuje Pronájem a Dílčí smlouva.
 9. Po vrácení Vozidla dle tohoto článku VOP obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele, potvrzení o vrácení Vozidla a fakturu.
 10. V případě porušení povinnosti Uživatele dle ustanovení odst. 8 tohoto článku VOP je Pronajímatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu škody odpovídající všem nákladům vzniklým Pronajímateli v důsledku porušení povinnosti Uživatelem, např. náklady na odtažení Vozidla, náklady spojené s úhradou parkovacích poplatků nebo náklady na zaparkování Vozidla na jiném místě. Tímto ustanovením přitom není dotčen nárok Pronajímatele na smluvní pokutu dle ustanovení čl. XIV. odst. 1 těchto VOP.
 11. V případě, že Uživatel nemůže zaparkovat Vozidlo na původní místo, kde Uživatel Vozidlo přebral, dle ustanovení odst. 8 tohoto článku VOP, je Uživatel povinen kontaktovat Pronajímatele. Pronajímatel je dle svého uvážení oprávněn určit jiné místo pro vrácení Vozidla.
 12. Uživatel je povinen jednat dle pokynů Pronajímatele uvedených v Aplikaci či dle pokynu Pronajímatele udělených telefonicky prostřednictvím zákaznické podpory.
 13. Uživatel je povinen používat Vozidlo, jeho vybavení a doklady obvyklým způsobem s ohledem na typ Vozidla a jeho stav.
 14. Pouze Uživatel, který provedl Rezervaci Vozidla, smí využívat Službu a řídit rezervované Vozidlo. Uživatel není oprávněn přenechat Vozidlo jiným osobám.
IX. ZÁVAZKY UŽIVATELE
 1. Uživatel je povinen poskytnout Pronajímateli pravdivé údaje v rozsahu vyžadovaném Aplikací a informovat Pronajímatele, pokud se některý z těchto údajů změní.
 2. Uživatel je povinen využít rezervované Vozidla pouze pro přepravu po území České republiky, není-li v popisu Vozidla v Aplikaci uvedeno jinak.
 3. Při jakémkoliv opuštění Vozidla je Uživatel povinen zajistit rezervované Vozidlo pomocí instalovaných bezpečnostních prvků.
 4. Uživatel je povinen tankovat do rezervovaného Vozidla správné palivo, které je vždy uvedeno v popisu Vozidla v Aplikaci. V případě porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty tohoto odstavce nese Uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody způsobené Pronajímateli nebo třetím osobám v důsledku jednání Uživatele.
 5. Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky, parkovací náklady, sankce, pokuty za přestupky a jiná porušení platných právních předpisů, k nimž může během Pronájmu dojít. Pronajímatel si v souladu se svými právními povinnostmi a právními předpisy vyhrazuje právo nahlásit Uživatele příslušným orgánům veřejné správy ve věci spáchání přestupku nebo trestného činu při řízení nebo parkování Vozidla.
 6. Uživatel je povinen informovat Pronajímatele o jakékoliv technické závadě na Vozidle, zejména o:
  • poškození motoru Vozidla;
  • úniku provozních kapalin Vozidla;
  • poškození pneumatik Vozidla; a/nebo
  • poškození elektrického zařízení Vozidla.
 7. Uživatel nesmí používat Vozidlo způsobem, který by mohl Pronajímatele jakýmkoliv způsobem poškodit.
 8. Uživatel nesmí zejména:
  • řídit Vozidlo po nezpůsobilých komunikacích, plochách nebo v prostorách nebo na silnicích, které nejsou přístupné pro veřejnou dopravu;
  • řídit pod vlivem alkoholu, omamných, návykových či psychotropních látek, léků, s jejichž užitím je spojeno doporučení nebo zákaz řízení motorových vozidel, nebo ve zdravotním stavu ztěžujícím a/nebo vylučujícím řádné a bezpečné řízení Vozidla;
  • prostřednictvím rezervovaného Vozidla převážet zvířata;
  • převážet zboží nebo látky, které jsou jedovaté, hořlavé, obecně nebezpečné a/nebo porušují platné právní předpisy, či které mohou poškodit Vozidlo;
  • provádět na Vozidle jakékoli úpravy, manipulace, opravy nebo výměny jakýchkoliv dílů Vozidla bez výslovného souhlasu Pronajímatele;
  • pomocí Vozidla napomáhat nebo úmyslně nebo v nedbalosti se dopustit krádeže, loupeže nebo jakéhokoliv jiného trestného činu;
  • znečišťovat Vozidlo nebo ho zanechat po sobě ve znehodnoceném stavu;
  • uvnitř Vozidla kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkohol, omamné, návykové či psychotropní látky;
  • překročit maximální nosnost Vozidla uvedenou v popisu Vozidla v Aplikaci;
  • pokračovat v jízdě s Vozidlem po nárazu, zejména došlo-li jeho následkem k úniku provozních kapalin z Vozidla;
  • parkovat Vozidlo na místech, na kterých je parkování dle platných dopravních předpisů zakázáno;
  • Vozidlo postupovat, dávat do podnájmu, půjčovat, dávat do zástavy, prodávat nebo jakýmkoli způsobem poskytnout jako záruku či s ním v tomto smyslu disponovat;
 9. V případě odcizení, ztráty nebo špatného zaparkování Vozidla během využití Služby si je Uživatel vědom své povinnosti uhradit Pronajímateli smluvní pokutu dle ustanovení čl. XV. odst. 1 těchto VOP.
X. CENY SLUŽEB, FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Pronajímatel účtuje za poskytnutí Služeb a je oprávněn po Uživateli požadovat úhradu ceny v souladu s Ceníkem.
 2. Cenu za Pronájem je možné uhradit pouze (i) převodem na účet Pronajímatele, a to nejpozději do 3 dnů ode dne odeslání žádosti o rezervaci Vozidla a obdržení e-mailu s instrukcemi k uhrazení ceny Služby dle ustanovení čl. VII. těchto VOP (blíže viz ustanovení čl. VII. odst. 5. těchto VOP) nebo (ii) kreditní či debetní kartou (blíže viz ustanovení čl. VI. odst. 6. těchto VOP).
 3. Jakékoliv jiné platby dle těchto VOP je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy Uživateli k úhradě takové platby.
 4. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakýchkoliv plateb dle těchto VOP je Pronajímatel oprávněn uplatnit zadržovací právo na movité věci Nájemce umístěné ve Vozidle. Pronajímatel je přitom oprávněn uspokojit svoji pohledávku za Nájemcem prodejem zadržených movitých věcí Nájemce, a to na základě kupní smlouvy uzavřené se třetí osobou za cenu ve výši nejméně ceny obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem, který nesmí být v den uzavření kupní smlouvy starší šesti měsíců.
 5. Opakované nezaplacení ceny Služby a/nebo jiných plateb dle těchto VOP se považuje za hrubé porušení těchto VOP a může vést k zařazení Uživatele na tzv. černou listinu dle ustanovení čl. XV. odst. 7 těchto VOP.
XI. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY
 1. Strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod a minimalizovat škody či újmy.
 2. Uživatel nese výhradní odpovědnost za využití Služeb a činnosti s tím spojené.
 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, újmu či ušlý zisk způsobené v důsledku následujících skutečností:
  • jednání Uživatele v rozporu s těmito VOP;
  • plánovaná nedostupnost Aplikace.
 4. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, újmu nebo ušlý zisk, které by mohly vzniknout Uživateli nebo třetím osobám v důsledku využití Služby Uživatelem, ledaže by byly prokazatelně způsobeny vadou Vozidla, o níž Uživatel před započetím Pronájmu nemohl vědět. V takovém případě Pronajímatel odpovídá za škodu, újmu nebo ušly zisku pouze do výše úplaty za Pronájem.
 5. Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv věci zanechané Uživatelem ve Vozidle ani za jakékoliv věci převážené Uživatelem ve Vozidle a/nebo za jakoukoliv škodu na těchto věcech.
 6. Uživatel je oprávněn poskytnuté Služby nebo fakturaci reklamovat. Uživatel je povinen odeslat reklamaci na e-mailovou adresu Pronajímatele. Po odeslání reklamace obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, uvedenou na účtu Uživatele, potvrzení o přijetí reklamace. Bude-li reklamace obsahovat všechny údaje nezbytné pro její vyřízení a bude-li tedy podána řádně, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího řádného převzetí. Nebude-li reklamace obsahovat všechny údaje nezbytné pro její vyřízení a nebude-li tedy podána řádně, bude Uživateli poskytnuta dodatečná lhůta k jejímu doplnění. Bude-li reklamace doplněna v dodatečné lhůtě, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doplnění. Nebude-li reklamace doplněna ani v poskytnuté dodatečné lhůtě, bude reklamace posouzena jako nedůvodná.
XII. POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJIŠTĚNÍ
 1. Pojistné události/nehody
  1. V případě účasti Uživatele na dopravní nehodě při použití Služeb, je Uživatel povinen poskytnout Pronajímateli nezbytnou součinnost při vyřizování veškerých správních úkonů spojených s vyšetřením nehody a vyřešením všech následků, včetně odškodnění.
  2. V případě účasti Uživatele na nehodě s hodnotou škody na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí prokazatelně nižší než 100.000,- Kč, je Uživatel povinen vyplnit zprávu pro pojišťovnu a zaslat ji Pronajímateli, a to nejpozději v den dané nehody.
  3. V případě účasti Uživatele na nehodě s hodnotou škody na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100.000,- Kč, nehody s úrazem nebo při níž dojde k poškození silnice, mobiliáře nebo jiného veřejného majetku, životního prostředí nebo cizího majetku nebo v případě, že dojde ke kolizi se zvířetem a k jeho smrti nebo v případě, že účastníci nehody nebudou moci zajistit plynulost dopravy, je Uživatel povinen:
   • kontaktovat Policii České republiky;
   • zdržet se jakýchkoli úkonů, které by mohly ztížit řádné vyšetření nehody; a to zejména kamkoli přemísťovat vozidla, pokud se místo vzniku nehody nemusí změnit, například za účelem záchrany nebo ošetření poraněné osoby nebo obnovení dopravy na silnici; v takovém případě je Uživatel povinen vyznačit stopy;
   • setrvat na místě nehody až do příjezdu Policie České republiky nebo se vrátit na toto místo neprodleně po (i) poskytnutí nebo zavolání pomoci a/nebo (ii) nahlášení dopravní nehody; a
   • zaslat Pronajímateli vyplněný protokol Policie České republiky a kopii svého Řidičského oprávnění, a to nejpozději v den dané nehody.
   • Uživateli nevznikne nárok na náhradu škody v následujících případech:
  4. Uživatel byl viníkem dopravní nehody;
   • Uživatel k nehodě v rozporu s ustanovením odst. 1.2. tohoto článku VOP nepřivolal Policii České republiky;
   • Uživatel byl v době nehody pod vlivem alkoholu, omamných, návykových či psychotropních látek; a/nebo
   • Uživatel odmítl test na alkohol nebo jiné návykové látky.
  5. V případě odcizení Vozidla je Uživatel povinen zajistit vyšetření této pojistné události Policií České republiky a vyplnit zprávu pro pojišťovnu a zaslat ji Pronajímateli, a to nejpozději v den odcizení Vozidla.
  6. Ve všech případech dle tohoto článku VOP je Uživatel povinen neprodleně informovat Pronajímatele.
  7. V případě dopravní nehody způsobené Uživatelem je Uživatel povinen zaplatit škodu do výše nehrazené pojišťovnou.
 2. Pojištění
  1. Pojištění Pronajímatele nekryje níže uvedené případy, ve kterých nese Uživatel plnou odpovědnost, a to zejména:
   • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
   • škodu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem s výjimkami stanovenými v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla; a
   • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena.
  2. Uživatel dále nese plnou odpovědnost v níže uvedených případech, ve kterých má pojišťovna Pronajímatele proti Pronajímateli právo na náhradu toho, co za něho plnila v případech uvedených zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to zejména:
   • úrazy nebo škody na majetku způsobené úmyslným jednáním Uživatele nebo jeho nedbalostí, např. špatná péče o Vozidlo, nepozornost při řízení Vozidla, úmyslné zatajení škody na Vozidle způsobené Uživatelem, porušení povinností Uživatele vyplývajících z předpisů o provozu na pozemních komunikacích aj.;
   • úrazy nebo škody, k nimž došlo v důsledku používání Vozidla způsobem, který je v rozporu s předpisy upravujícími dopravu, motorová vozidla a bezpečnost silničního provozu; a
   • úrazy nebo škody způsobené v důsledku porušení nebo nedodržení závazků Uživatele uvedených v těchto VOP.
  3. Bude-li proti Pronajímateli uplatněn nárok na náhradu újmy či škody vzniklé v důsledku dopravní nehody Uživatele nebo porušení platných právních předpisů ze strany Uživatele, aniž by Uživatel o této události informovat Pronajímatele a/nebo mu dodal dokumentaci v souladu s odst. 1 tohoto článku VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s vyřízením nároku. V takovém případě je Pronajímatel současně oprávněn pozastavit poskytování Služby Uživateli.
XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zásady jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
XIV. POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI A KOMUNIKACE
 1. Strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost a veškeré informace nezbytné k řádnému plnění závazků vyplývajících z těchto VOP. Strany jsou taktéž povinny se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které jsou nebo by mohly být významné za účelem řádného plnění Rámcové a/nebo Dílčí smlouvy.
 2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z těchto VOP tak, aby se nedostaly do prodlení s plněním jednotlivých termínů nebo úhradou případných finančních povinností.
 3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změn jejich poštovní nebo e-mailové adresy, se budou informovat o takové změně nejpozději do 10 pracovních dnů.
XV. SMLUVNÍ POKUTY
 1. Není-li v následujících odstavcích uvedeno jinak, pak v případě, že Uživatel poruší jakoukoliv svou povinnost dle těchto VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu až do výše 100.000,- Kč.
 2. V případě, že Uživatel zaviní poškození se škodou na Vozidlo nejméně ve výši 50.000,- Kč nebo odcizení Vozidla, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé poškozené nebo odcizené Vozidlo.
 3. V případě, že Pronajímatel bude nucen uhradit jakoukoliv pokutu za porušení platných dopravních předpisů ze strany Uživatele (např. pokuta za rychlou jízdu apod.), je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou pokutu.
 4. V případě prokázání nepravdivosti prohlášení Uživatele dle ustanovení čl. VI. odst. 3 VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
 5. Zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku VOP nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky.
 6. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku VOP přitom není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu způsobené škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty dle tohoto článku VOP.
 7. V případě, že Uživatel poruší tyto VOP, může být dle uvážení Pronajímatele zapsán na tzv. černou listinu Pronajímatele. V případě zapsání na černou listinu Pronajímatele si Pronajímatel vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele. O zapsání na černou listinu bude Uživatel informován.
XVI. ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Práva a povinnosti Stran vzniklé na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi se řídí OZ.
 2. Uživatel je oprávněn předložit návrh na zahájení mimosoudního řízení o sporu vzniklém na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel u Pronajímatele poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Věcně a místně příslušným orgánem pro rozhodování v rámci mimosoudního řízení ve spotřebitelském sporu vzniklém na základě Smlouvy je Česká obchodní inspekce. Řád stanovený Českou obchodní inspekcí, který upravuje mimosoudní řízení o spotřebitelských sporech, jakož i formulář pro předložení návrhu na zahájení mimosoudního řízení, jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz nebo https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Všechny spory vznikající na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, které nebudou Stranami vyřešeny smírnou cestou, budou rozhodovány dle platných právních předpisů příslušným obecním soudem.
XVII. PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ A DÍLČÍ SMLOUVY
 1. Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je uzavřena, tj. okamžikem potvrzení o ověření registrace a o úspěšné registraci Žadatele do Aplikace dle ustanovení čl. VI. těchto VOP. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to do okamžiku zrušení registrace Žadatele/Uživatele v Aplikaci.
 2. Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je uzavřena, tj. okamžikem odeslání potvrzení o zaplacení a o úspěšné Rezervaci Vozidla na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou na účtu Uživatele dle ustanovení čl. VII. těchto VOP. Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku ukončení Pronájmu Vozidla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8 těchto VOP.
 3. Uživatel, který je Spotřebitel, je oprávněn vypovědět Rámcovou i Dílčí smlouvu, a to písemnou výpovědí doručenou Pronajímateli ve lhůtě platnosti Rámcové a/nebo Dílčí smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Rámcová a/nebo Dílčí smlouva, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. V případě odstoupení Uživatele od Rámcové a/nebo Dílčí smlouvy je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli cenu za Služby, jejichž poskytování již bylo zahájeno nebo které již byly poskytnuty.
 4. Uživatel, který je Spotřebitel, není oprávněn vypovědět Dílčí smlouvu dle ustanovení odst. 3 tohoto článku VOP v případě, že Uživatel započne s využíváním Služeb před uplynutím lhůt uvedených v ustanovení odst. 3 tohoto článku VOP.
 5. Plnění, které si Strany navzájem poskytnou na základě Smlouvy před účinky odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP, se nepovažují za bezdůvodné obohacení Stran.
 6. Ukončením Rámcové a/nebo Dílčí smlouvy dle tohoto článku VOP nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. těchto VOP o ochraně údajů, ustanovení čl. XVI. těchto VOP o řešení sporů, ani ustanovení a nároky Stran, z jejichž povahy vyplývá, že by měly zůstat v platnosti i po ukončení Rámcové a/nebo Dílčí smlouvy.
XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.dubna 2022.
 2. Pronajímatel zveřejňuje aktuální znění těchto VOP na svých webových stránkách www.kakadoo.cz spolu s uvedením dne, kdy tyto VOP vstoupily v platnost a účinnost.
 3. Pronajímatel je oprávněn měnit tyto VOP.
 4. Žadatel/Uživatel není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva či povinnosti vzniklá na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
 5. Všechna práva a povinnosti Stran vzniklá na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi přechází na právní nástupce Stran.
 6. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto VOP bylo či se stalo kompletně či částečně neúčinným, neplatným nebo jinak neproveditelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.